Algemene voorwaarden ‘Coach Me BV’   

1. Over definities en de toepassing van deze voorwaarden
 

Coach Me BV (hierna “Coach Me” of “wij”)
Broek 141500 Halle
Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0654.911.435 
E-mail: info@coachme.be  

Overige begrippen in deze gebruiksvoorwaarden dienen als volgt worden verstaan; 
‘Gebruiker’: iedere natuurlijke persoon die de “Coach Me” app gebruikt. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.
‘Registratie’: elektronische vastlegging door de Gebruiker van een bevestigend e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoordmits akkoordverklaring met deze Gebruiksvoorwaarden waardoor de Gebruiker het recht verwerft de App en al zijn functionaliteiten te gebruiken.
‘App’: de mobiele applicatie waarlangs de gebruiker de door Coach Me aangeboden fitnesschema’s kan verkrijgen.
‘Algemene voorwaarden’: het geheel van de voorwaarden waaronder de gebruiker gebruik mag maken van de App en waarmee hij zich via registratie en akkoordverklaring expliciet akkoord verklaart.
‘Klant’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Combell een overeenkomst heeftafgesloten of wenst af te sluiten.
‘Overeenkomst(en)’: alle, in relatie met de Klant, door Coach Me gehanteerde overeenkomsten, offertes, facturen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 

De Algemene voorwaarden worden door het tekenen van een Overeenkomst of registratie integraal en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de Klant. De Algemene voorwaarden en elke specifieke Overeenkomst maken de volledige en enige Overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke Overeenkomst. Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn niet mogelijk. Coach Me kan deze Algemene voorwaarden op elk moment aanpassen. Wij brengen u hier vanop de hoogte vooraleer we een aanpassing doorvoeren.

2. Duur en beëindiging 
Tenzij anders werd overeengekomen tussen de partijen, wordt de Overeenkomst voor 1 jaar aangegaan en telkens voor een duurtijd van 1 jaar stilzwijgend verlengd. Elke partij kan de Overeenkomsteenzijdig en zonder motivering opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending, van ten laatste twee maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de Overeenkomst. De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Coach Me op de Klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door de Klant mag de Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Coach Me is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, heeft Coach Me recht op vergoeding van de schade die daardoor is ontstaan. 

3.  Prijzen en betalingsmodaliteiten 
De prijzen die door Coach Me op de website en via andere kanalen worden mee gedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn herroepelijk en geldig voor 30 dagen, tenzij in de offerte anders is vermeld. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 4. De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door Coach Me worden gewijzigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijk gerichte communicatie. Natuurlijk heeft dit geen weerslag op reeds lopende Licenties.

4. Leverings- en betaaltermijn
De door Coach Me opgegeven leveringstermijnenzijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Een redelijke vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van de Overeenkomst of een schadevergoeding. Facturen moeten worden betaald binnen de 14dagen na factuurdatum. Indien de Klant na 5 kalenderdagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij in gebreke na de eerste aanmaning waarin de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn vermeld. Indien de Klant in gebreke is, heeft dat de volgende consequenties: over het openstaande bedrag is 1% rente verschuldigd en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 Euro. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De dienstverlening aan de Klant kan zonder nadere waarschuwing worden opgeschort totdat de openstaande bedragen, inclusief rente en schadevergoeding, zijn voldaan. Coach Me heeft het recht om de Overeenkomst naar keuze te ontbinden of beëindigen krachtens artikel 2 en enig geleverd goed terug te nemen voor zover dit mogelijk is. 

5. Aansprakelijkheid 
Coach Me kan niet garanderen dat de App altijd zonder onderbrekingen, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Coach Me houdt zich het recht voor de App(onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker en Klant daar enige rechten uit kan ontlenen. Coach Me is evenmin niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Coach Me is uitgegaan van door de Klant en Gebruiker verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.  Coach Me is niet aansprakelijk bij schade of letsels voortvloeiend uit, of in verband met de opvolging door de Gebruiker van de trajecten, Tips & Tricks, blogs, webinars, podcasts, fitnessoefeningen, video’s, uitdagingen op de App, tenzij er sprake is van opzet of grove fout in de App. Coach Me is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de App. 

6. Gebruik van de App
U mag ervan uitgaan dat Coach Me een gebruiksvriendelijke App aanbiedt die veilig is voor iedere Gebruiker. Alle redelijke maatregelen worden genomen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van de App te garanderen. Dit betreft maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kan aan de Gebruiker geen absolute garanties worden gegeven. De verbintenis die wordt aangegaan is immers een inspanningsverbintenis. Ieder gebruik van de App gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat Coach Me geen aansprakelijkheid draagt voorschade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de App, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. De App en de daarbij horende diensten worden aangeboden op ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.  Indiende Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn ouders of zijn wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, gaan wij uit van een vermoeden dat u 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Na dat de Gebruiker de App heeft gedownload, dient hij zich te registreren. Alleen een volledig en naar waarheid ingevulde registratie wordt in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen van uw gegevens dient u Coach Me onmiddellijk via info@coachme.be op de hoogte te stellen.  Om van de App gebruik te maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en(internet)verbinding.

7. Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide of vergelijkbare rechtenbetreffende de producten en handelsnamen blijven exclusief behouden door Coach Me. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-,tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Gebruiker en Klant, verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.
De Gebruiker en Klant, zal de naam en reputatie van Coach Me te allen tijde in acht nemen en er voor zorgen dragen dat haar gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Coach Me.

8. Wijzigingen
Coach Me verbindt er zich toe om zich naar zijn beste vermogen in te spannen om de App ten voordele van de Gebruiker bruikbaar of functioneel te houden. Coach Me heeft ten allen tijde het recht om de App en toebehoren aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, alsmede om naar eigeninzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Coach Me behoudt ook het recht de aangeboden App en toebehoren van tijd tot tijd aan te passen om deze te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, Coach Me zal zich inspannen om eventuele fouten in de App op telossen maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld.

9. Verwerking persoonsgegevens 
De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het opstellen en bewaren van uw traject. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene voorwaarden. De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de activiteiten van Coach Me. Meer informatie over privacy kan u vinden in onze privacy policy.  

10. Account en beveiliging
Uw account op Coach Me is persoonlijk, hetgeen betekent dat u de enige geautoriseerde gebruiker bent. Enkel u bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en voor de activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. Coach Me heeft geen controle over het gebruik van een accountwaardoor wij dus niet aansprakelijk zijn. Heeft u het vermoeden dat een onbevoegde partij uw wachtwoord of account gebruikt? Neem dan onmiddellijk contact op met Coach Me.

11. Klachten
Om de dienstverlening en de gebruiksvriendelijkheid van de App te verbeteren verzoekt Coach Me dat een klacht van een Gebruiker via e-mail (of per brief) wordt overgemaakt. Coach Me verbindt er zich dan ook toe om elke klacht binnen de vijftien (15) dagen te behandelen.  

12. Nietigheid
De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze Algemene voorwaarden heeft geengevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. De betreffendebepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling van gelijke strekking.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op de App en toebehoren van Coach Me is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van enig geschil wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kunnen alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de App van Coach Me, worden voorgelegd aan een centrum voor arbitrage en mediatie(zoals CEPANI) of de bevoegde rechtbank van hat arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Coach Me zich bevindt, behoudens de toepassing vaneen andersluidende dwingende bepaling. De titel van deze Algemene voorwaarden is enkelindicatief en zal geen grond kunnen vormen voor enige geschil omtrent de bepalingen opgenomen hierin. Partijen aanvaarden dat e-mails gelden als schriftelijkbewijs, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Niettegenstaande bepalingen in andere Overeenkomsten, zullen de bepalingen uit deze Algemene voorwaarden altijd primeren. Deze Overeenkomst geldt dus te allen tijde boven andere Overeenkomsten en is bijgevolg  onverkort van toepassing op iedere aanvullende Overeenkomst. Elk beding dat tegenstrijdig is met een bepaling uit deze Algemene voorwaarden wordt voor niet geschreven gehouden.